ÖZEL GÜVENLİKBilmeniz Gerekenler2 ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ BATI SAVUNMA VE KORUMA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM OKULLARI BATI ŞİRKETLER GRUBU
Çalışma Saatleri
7/24 Servis Hizmeti
    İSTANBUL
+90 212 698 96 01
Bize Ulaşın
Bizi Arayın
Soru : Özel güvenlik eğitim sertifikası ve kimlik kartları nereden alınıyor?
Cevap : Özel güvenlik sertifika ve kimlik işlemleri Valiliklerimiz tarafından yürütüldüğünden, Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve kimlik işlemleri için müracaatın ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Soru : Özel güvenlik sınavına Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi alınan ilin dışında girilebilir mi?
Cevap : Mevcut sınav sistemimize göre, Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi hangi ilde alınmış ise, özel güvenlik sınavına da eğitimin alındığı ilde girilmesi gerekmektedir.

Soru : Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılıyor?
Cevap : Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarına itiraz için, eğitim alınan özel güvenlik eğitim kurumu aracılığıyla ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru : Özel güvenlik yenileme sertifikasını aldıktan sonra kimlik müracaatı yapılırken kimlik harcı yatırılacak mı? Eğer kimlik harcı yatırılmayacak ise daha önce yatırılan harçlar ne olacak?
 Cevap : 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11’inci maddesi hükmünce çalışma izin belgesi süresiz olduğundan özel güvenlik kimlik harcı bir defaya mahsus yatırılacaktır. Özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi için ikinci defa yatırılan harç bedellerinin iadesi işlemi Valilikler tarafından takip edildiği için, başvuruların ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Soru : Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi devam edecek mi?
Cevap : 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11.maddesinde yapılan değişiklikle çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.” hükmünce yenileme eğitimi devam etmektedir.

Soru : Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?
Cevap : Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Silahsız görev yapacaklar için 18, silahlı görev yapacaklar için 21 yaşıı doldurmuş olmak.
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak.
Soru : Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni almak için Yapılacak Başvuruda Hangi Belgeler İstenmektedir?
Cevap : Diploma fotokopisi,(aslı görülecek )
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık raporu (eğitime başlamadan önce alınır.)
 • Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.
Soru : Özel güvenlik kimlik kartının çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenilebilirim?
Cevap : Kimlik kartı işlemleri İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığından, müracaatta bulunulan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

Soru : Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Alınan Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilebilir mi?
Cevap : İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek hakem hastaneye sevk edilmesi istenebilir.

Soru : Özel Güvenlik Görevlilerine Çalışma İzni Verilmesi İçin Harç Alınır mı?
Cevap : Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için bir defaya mahsus ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. Ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

Soru : Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?
Cevap : Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar, en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar,üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlarda eğitim şartı aranmaz.

Soru : Özel Güvenlik Görevlileri İşçi Sayılır mı?
Cevap : Özel güvenlik görevlileri 4857 sayılı İş Kanununa tabi bir işyerinde iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalıştıklarından işçi sayılırlar ve İş Kanunu hükümlerine tabidirler.(Devlet memuru statüsünde olanlar hariç)

Soru : Özel Güvenlik Görevlilerine Karşı Görevlerinden Dolayı Suç İşleyenler Ne Şekilde Cezalandırılır?
Cevap : Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Soru : Özel Güvenlik Görevlileri Görevleriyle Bağlantılı Olarak Suç İşlerse Ne Şekilde Cezalandırılır?
Cevap : Özel güvenlik görevlileri, böyle durumlarda kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Soru : Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir?
Cevap : 1)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek İsteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
2)Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
3)Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ‘ıncı maddesine göre yakalama.
4)Görev alanında, haklarında yakalama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama, arama.
5)Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
6)Hava meydanı, liman, gar, İstasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
7)Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
8)Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
9)Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununa göre yakalama.
10)Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

Soru : Özel Güvenlik Görevlileri Devriye veya nokta nöbetini kaç kişi ile ifa edebilir?
Cevap : Koruma ve güvenliği sağlanan yerlerde özel güvenlik görevlilerinin devriye veya nokta nöbeti görevlerini tek kişi ile yerine getirmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmemektedir. Ancak, koruma ve güvenliğin daha sağlıklı yapılabilmesi ve bir olay karşısında devriyenin veya nokta nöbeti tutan görevlinin can güvenliğini sağlayabilmesi için en az iki kişi ile hizmet yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Soru : Özel Güvenlik Görevlileri Ne Zaman Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amirinin Emrine Girmektedirler?
Cevap : Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.

Soru : Özel Güvenlik Görevlileri Nerelerde Silahlı Olarak Görev Yapamazlar?
Cevap : Özel toplantılarda,
 • Spor müsabakalarında,
 • Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar,
 • Eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerler.
Soru : Kimlik Kartını Başkasına Kullandıran, Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Cezalandırılır?
Cevap : Bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 • Bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir.
 • Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
Soru : Ateşli Silahını Kanuna Aykırı veya Görev Alanı Dışında Kullanan Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Cezalandırılır?
Cevap :
 • Bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 • Bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir.
 • Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
Soru : Özel Güvenlik Görevlilerince Kamuya Açık Alanlarda Yapılan Aramalarda Yakalanan Kişi(ler) veya El Konulan Madde veya Cisimlere Ne Gibi Bir İşlem Yapılmaktadır?
Cevap : Arama sırasında yakalanan kişi(ler) veya el konulan madde veya cisimler, yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.

Soru : Özel Güvenlik Görevlileri “Özel Güvenlik” İbaresi Yazılı Yeleği Ne Zaman Giyerler?
Cevap : Özel güvenlik görevlileri; Gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan “özel güvenlik” ibaresi yazılı yeleği giyerler.

Soru : Özel güvenlik görevlileri görevli iken kullandıkları silahları görev dışında taşıyabilirler mi? Ayrıca ruhsatlı silah alabilirler mi?
Cevap : 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte özel güvenlik görevlilerinin görevli silahları görev alanı dışında veya görevli değilken taşıyamaz ve kullanamazlar.
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alabilmek için 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak için aranan şartlara haiz olunması durumunda ruhsatlı silah alınabilmektedir. Ancak özel güvenlik görevlileri olmaktan dolayı taşıma ruhsatı almak mümkün değildir.

Soru : Özel Güvenlik Görevlileri Güvenlik ve Koruma Hizmeti Dışında Başka Bir İşte Çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması Durumunda Ne Olur?
Cevap : 5188 sayılı Kanunun “Görev Dışında Çalıştırma Yasağı” başlıklı 16’ncı maddesinde “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” denilmektedir. Bu hükme aykırı hareket eden şirketin adı adresi ve hizmet vermiş olduğu yerin ilgili il Valiliğine veya Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, Kanunun 20’nci maddesi € bendi “Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,” hükmü çerçevesinde cezai işlem uygulanabilecektir.

Soru : Özel Güvenlik Görevlisi Uzun Namlulu Silah Taşıyabilir mi?
Cevap : Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.

Soru : Ateşli Silahlar Özel Güvenlik Görevlilerine Ne Şekilde Teslim Edilir?
Cevap : Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar her sayfası yöneticiler tarafından onaylanmış "Devir Teslim ve Rapor Defteri"ne kaydedilir ve imza karşılığı özel güvenlik görevlilerine teslim edilir.

Soru : Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Neden Yapılmaktadır? Görev Esnasında Ölüm, Yaralanma, Sakatlanma gibi Durumlarda Tazminat Alınabilir mi?
Cevap : Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırılmaktadır.
 • Görevini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerine veya kanunî mirasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar tazminat ödenmektedir.
Soru : Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni Ne Şekilde İptal Edilir?
Cevap : Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni Valilik/Bakanlıkça iptal edilir.

Soru : Yönetmelik değişikliği ile şekli değiştirilen özel güvenlik kimlik kartları ne zaman dağıtılacak?
Cevap : Yeni özel güvenlik kimlik kartlarının basımı ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, mevcut kimlik kartları ile çalışılmaya devam edilmektedir. Çalışmalar tamamlandığında ilgililere gerekli duyuru yapılacak olup, eski kimlik kartı ile çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışmaya devam edebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve kimlik kartlarının yenisi basıldığında eski kimlik kartlarını değiştirmeleri gerekecektir.

Soru : Özel Güvenlik Yenileme Eğitimine en son ne zaman müracaat edilebilir?
Cevap : Yenileme eğitimine her zaman müracaat edilebilir. Ancak, işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi açısından kimlik kartının son geçerlilik süresinin dolmasına bir yıl süre kala özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceklerdir.

Soru : Özel güvenlik silahsız kimlik kartı olanlar yenileme eğitiminde silahlı eğitim alarak silahlı kimlik kartı alabilirler mi?Özel güvenlik silahsız kimlik kartı olanlar yenileme eğitiminde silahlı eğitim alarak silahlı kimlik kartı alabilirler mi?
Cevap : Özel güvenlik temel eğitim sertifikası ve kimliği silahsız olan bir özel güvenlik görevlisi sertifika ve kimliğin geçerlilik süresi sonunda yenileme eğitimi alacağı aşamada yenileme eğitimini silahlı olarak almak istemesi halinde; yenileme eğitimi için belirlenen 50 saat eğitim ile birlikte 20 saat silah bilgisi ve atış eğitimini alabilecek ve silahsız yenileme sınavına girecektir. Yenileme eğitim sertifikasını aldıktan sonra bir sonraki tarihte yapılacak olan temel eğitim silah sınavına katılacaktır. Ayrıca, silahsız yenileme eğitimi sertifikası ve kimliği alındıktan sonra silah eğitimi alınmak istenmesi durumunda ise, 20 saat silah bilgisi ve atış dersi alınarak bir sonraki tarihte yapılacak temel eğitim silah sınavına katılacaktır. Her iki durumda da silah sınavında başarılı olunması halinde sertifika ve kimlik kartı silahlıya çevrilecektir. Bu kişilere ayrıca 10 saatlik silahlı yenileme eğitimi aldırılmayacaktır.

Soru : Genel Kolluk Kuvvetlerinden ve MİT teşkilatından emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde fiilen çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevden ayrılanlar ve Özel Güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar yenileme eğitimi alacaklar mı?
Cevap : 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.” hükmüne amirdir.

Soru : Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?
Cevap : 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34’üncü maddesi hükmünce kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alınması ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması gerekmektedir, sağlık raporu alınması gerekmemektedir.
0212 698 96 01
0212 698 96 02